SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

1. Programın Amacı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmektir.

 2. Programın Hedefi:

Programın başlıca hedef; ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştiren ve tercih edilen bir program konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yeteneklerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı yetiştirmektir.

 3. Öğrenim Türü

Ordu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

 4. Verilen Derece

Bu program, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında 120 AKTS’lik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur.

 5. Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

 6. Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ordu Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin içerikleri Ordu Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar.

Bu konuda okulumuzda,  “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

 7. Yeterlilik Koşulları ve Yönetmelikler

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

 • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarılması,
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olunması,
 • 40 gün (10 AKTS kredisi) süreli yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için "Ordu Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

 8. Program Profili

Muhasebe sisteminin tamamının bilgisayarlaşmış olması, özellikle muhasebecilik mesleğini seçecek öğrencilerin, bilgisayarlı muhasebe ve vergi konularında donatılmış olmalarını gerektirmektedir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip elemanların yetişmesi ise uzun zaman almaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz,  iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta ve muhasebe programlarına hâkimiyet kazanmaktadırlar. Bundan dolayı programda öncelikli olarak muhasebe paket programları, dönem sonu muhasebe işlemleri ve vergi hukuku gibi alanlar bulunmaktadır. Bu sebeple öğrencilere muhasebe ve vergi ile ilgili uygulamaları teknoloji ile iç içe aktarılmaktadır.

 9. Program Yeterlilikleri

 1. Varlık ve kaynak unsurlarını kavrayarak, bilanço düzenleme yeterliliğini kazanmak,
 2. Gelir, gider ve maliyet unsurlarını kavrayarak, gelir tablosu düzenleme yeterliliğini kazanmak,
 3. Muhasebe tekniğini kullanarak, yevmiye ve büyük defter kayıtlarını düzenleyebilmek, vergi ve yasal yükümlülüklere göre dönem sonu işlemlerini gerçekleştirebilmek,
 4. Ticaret, üretim ve hizmet işletmelerinde bilgisayar teknolojilerini kullanarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilmek,
 5. Farklı sektörlerdeki işletmelerin (banka, sigorta ve inşaat işletmeleri gibi) muhasebe uygulamaları ve ilgili yasal düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak,
 6. Muhasebe ilke ve standartlarındaki muhasebe uygulamalarını yönlendiren düzenlemeleri izleyebilme yeteneğine sahip olmak,
 7. İşletmelerde e- ticaret, pazarlama, finansman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teorik bilgiye sahip olmak,
 8. Bilanço ve gelir tablolarını analiz etme ve yorumlama yeterliliğine sahip olmak,
 9. Mali tablolardaki bilgilerin doğru ve samimi olması için yapılan denetim faaliyetlerinde görev alma yeterliliğini kazanmak,
 10. Öz kaynak ve yabancı kaynak temini için kullanılan finansal araçların (menkul kıymetlerin) kavranması ve kaynak maliyetlerinin hesaplanması becerisine sahip olmak,
 11. Şirket türleri, kuruluşu, sermaye artırımı, azaltımı, kâr dağıtımı ve tasfiye işlemlerine ilişkin yasal mevzuatı takip edebilmek ve ilgili muhasebe kayıtlarını düzenleyebilmek,
 12. Piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan mesleki etik değerlere sahip, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak.

 10. Mezunların İstihdam Profilleri

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler, kendi istek ve yeteneklerine göre, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, finans kuruluşlarının çeşitli kademelerinde ve herhangi bir ticarî işletmelerin muhasebe servislerinde çalışabilirler. Ayrıca daha sonra lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Yasası gereğince üç yıllık stajlarını tamamladıkları takdirde yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” belgesini alarak, kendi adlarına muhasebe büroları açabilmektedirler.

 11. Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimini başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mezunlarının dikey geçiş yapabileceği lisans programları şunlardır:

 

  İşletme Bilgi Yönetimi

  Uluslararası Finans

  İşletme Enformatiği

  Uluslararası İşletmecilik

  İşletme - Ekonomi

  Uluslararası Ticaret ve Finansman

  Lojistik Yönetimi

  Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

  Muhasebe

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  Muhasebe ve Finansal Yönetim

  İşletme

  Muhasebe ve Finans Öğretmenliği

  İktisat

  Maliye

  Kamu Yönetimi

 Bu konuda okulumuzda "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

NOT: Ayrıca mezun öğrencilerin tekrar üniversite sınavlarına girerek bu bölümlerden birine yerleşmeleri durumunda daha önce alıp başarılı oldukları derslerden muaf olma hakları bulunmaktadır.

 12. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması gerekmekle birlikte bu derslerden yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir.

Öğrencilerin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi ara sınavı ve her dönem sonunda yapılan yarıyıl sonu sınavlarıyla ölçülmektedir.

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları meslek yüksekokulu tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Ders başarı notuna ara sınav katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğretim elemanları tarafından verilir. Bu süreçte öğrencilerin devam şartını sağlayıp sağlamadığı da dikkate alınır.

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

 13. Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 40 günlük zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 14. Staj Esasları

Öğrencilerimiz için, muhasebe büroları ile işletme ya da kurumların muhasebe departmanlarında 1. yılın sonunda (yaz döneminde) 20 gün ve 2. yılın sonunda (yaz döneminde) 20 gün olmak üzere toplam 40 gün staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Öğrencilerin staja başlamadan önce staj dosyalarını ve formlarını okulumuzdaki staj bürosundan alıp, her yıl ilan edilen süreler içinde program staj kurul başkanlığına onaylatmaları gerekmektedir.

NOT: Öğrenciler alanları ile ilgili bir işte ve SGK'ya kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu talepler Program Staj Kurulu tarafından değerlendirilir ve kabul edilmesi durumunda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci stajdan muaf sayılabilir.

Stajla ilgili daha ayrıntılı bilgiye SBMYO Staj Bürosundan ulaşabilirsiniz.

 15. Bölüm/Program Olanakları

Meslek Yüksekokulunda bulunan konferans salonu (1 adet), bilgisayar laboratuarları (2 adet 20’şer kişilik) ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon) dersliklerde eğitim verilmektedir.  Ayrıca zaman zaman iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

16. Program Ders Müfredatı ve Ders İçerikleri

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ders müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz.

17. Adres ve İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı 
Dr. Öğr. Üyesi Engin YURDASEVER
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tel: (0452) 223 14 86 - 4520
E-mail: enginyurdasever@odu.edu.tr

_

Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Yasemin YILDIRIM
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tel: (0452) 223 14 86 - 4544
E-mail: yaseminyenigun@odu.edu.tr

_

Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Harun ÇAM
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tel: (0452) 223 14 86 - 4530
E-mail: haruncam@odu.edu.tr


Ekleme tarihi: 10-12-2018 08:47:41 Güncellenme tarihi: 29-08-2022 10:33:09